Přihlášení k aktivní účasti bude spuštěno 5. 5. 2023

Způsob přihlášení k aktivní účasti

Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je do 2. 10. 2023

Každý přednášející nebo autor posteru musí být zároveň zaregistrován jako účastník konference a uhradit registrační poplatek.  Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete učinit zde – registrační formulář. 

Pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je možné použít pouze tento on-line formulář.

Prosím věnujte pozornost pokynům k formátu zaslaného abstraktu. 

Požadavky na formát a obsah abstraktu

Fotografie

Vaši aktuální portrétovou fotografii v minimálním rozlišení 1600×1200 px vložte jako separátní přílohu.

Formát a délka abstraktu

  • Jazyk: čeština, slovenština
  • Druh písma: Calibri, 11 bodů
  • Řádkování: jednoduché
  • Název souhrnu jasně vystihující podstatu zkoumané problematiky
  • Jména autorů uvádějte: Iniciála křestního jména, příjmení. Jména uvádějte bez titulů
  • Podtrhněte jméno prezentujícího autora. (např. J. Novák1,)
  • Uveďte pracoviště: 1Pracoviště, 2Pracoviště
  • Citace pouze ve stylu Vancouver.


Délka abstraktu: Max. 1800 znaků vč. mezer (pouze text abstraktu bez názvu, jména autora a pracoviště)
Pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER

Členění abstraktu:

• Úvod
• Cíl studie – stručné vyjádření účelu
• Soubor pacientů a metodika – stručný popis užitých metod objasňující, jak bylo dosaženo výsledků
• Výsledky – stručný souhrn
• Závěr – zhodnocení získaných výsledků

Tabulky a obrázky posílejte v separátních přílohách v registračním formuláři.
Označte název souboru příjmením prezentujícího autora, pokud má autor více prezentací, použijte číslování za jménem. Např. Novak<sup1

Uveďte preferovanou formu prezentace: přednáška nebo poster

Soubory ke stažení
Vzor abstrakt s CV / formát MS Word   Italian Trulli
Vzor poster  / formát MS PowerPoint  word

Důležitá upozornění

Za obsahovou i formální stránku odpovídá autor abstraktu.
Autoři, kteří nedodají abstrakt v požadované formě a termínu, nebudou zařazeni do sborníku abstraktů.
Po odeslání formuláře Přihlášení k aktivní účasti bude automaticky vygenerované potvrzení zasláno na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři.
Pokud potvrzení neobdržíte (ani do složky spam) nejpozději do 60 minut od odeslání formuláře, kontaktujte nás na e-mailové adrese alena@boosterevent.cz
Pokud byste potřebovali upravit již zaslanou přihlášku, NEVYPLŇUJTE znovu formulář, ale kontaktujte nás na emailové adrese alena@boosterevent.cz
Úpravy abstraktů je možné realizovat nejpozději do 2. 10. 2023. 

21. KONFERENCE 
SPOLEČNOSTI VOJENSKÉ
MEDICÍNY ČLS JEP

28. – 29. listopadu 2023 v ÚVN Praha